Personlig assistans

Bolagsärenden

Bolagsärenden

Vi har erfarenheten och resurserna som krävs

C J Advokatbyrå erbjuder specialistkunskap inom samtliga assistansbranschens områden sedan år 2008. Vår expertis inom personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande praktisk processerfarenhet inom området. 

Tillsyn

Vi företräder assistansbolag gentemot IVO när myndigheten utövar tillsyn över bolagets verksamhet. Vi erbjuder granskning och revidering av verksamheten på djupet innefattande regelefterlevnad, ledningssystem inklusive samtliga rutiner, begreppsanvändning, avtal, etc. I dessa ärenden arbetar vi nära bolagsledningen och erbjuder informationsinsatser i alla led av organisationen för att långsiktigt åstadkomma ökad kvalitet i verksamheten och förebygga framtida risk för återkallelse av tillstånd. Om ett tillstånd trots våra insatser återkallas är vi behjälpliga i en överprövningsprocess.

Teamet av jurister:

Civila tvister

Vi företräder assistansbolag i civila tvister med koppling till personlig assistans, t.ex. avseende fordringsanspråk med koppling till avtalsrätt eller skadeståndsrätt.

Teamet av jurister:

Tillstånd

Vi hjälper assistansbolag att söka tillstånd att bedriva eller utöka verksamhet inom personlig assistans, hemtjänst och andra omsorgsrelaterade uppdrag. Vi hjälper även till att se över och upprätta nya rutiner inom redan befintliga verksamheter samt revidera ledningssystem.

Teamet av jurister:

Återkrav av assistansersättning

Vi företräder bolag som erhållit beslut om återkrav av utbetald assistansersättning i processen hos Försäkringskassan såväl som i förvaltningsdomstol och allmän domstol.

Teamet av jurister:

Kontaktpersoner

Adam Grabavac

Advokat, delägare

Jessica Gustavsson

Advokat, delägare