Personlig assistans

Individärenden

Individärenden

Vi har erfarenheten och resurserna som krävs

C J Advokatbyrå erbjuder specialistkunskap inom samtliga assistansbranschens områden sedan år 2008. Vår expertis inom personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande praktisk processerfarenhet inom området. 

Ansökningsärenden

Vi företräder individer i behov av assistansersättning/utökad assistansersättning hos Försäkringskassan och/eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans/tillfällig utökning av sådant stöd från kommun. Vi ger rådgivning, upprättar behovsbeskrivningar och andra yttranden, hjälper till att samla in relevant bevisning, närvarar vid utredningsmöten, granskar utredningsunderlag m.m.

Teamet av jurister:

Konsultation och bedömningar

Vi erbjuder konsultationer och bedömningar i ärenden där individen inte önskar ha ett ombud men ändå vill ha viss rådgivning.

Teamet av jurister:

Återkravsärenden

Vi hjälper dig om du blir föremål för ett återkrav från kommunen eller Försäkringskassan.

Teamet av jurister:

Civila tvister

Vi företräder individer i civila tvister med koppling till personlig assistans, t.ex. avseende fordringsanspråk med koppling till avtalsrätt eller skadeståndsrätt.

Teamet av jurister:

Indragen eller minskad ersättning/insats

Vi företräder personer som får sin rätt till assistansersättning eller personlig assistans minskad eller indragen av Försäkringskassan eller kommun.

Teamet av jurister:

Verkställighetsfrågor

Vi kan hjälpa dig även efter det att du beviljats en insats. Vi deltar i SIP-möten, löser knutar, arbetar för att skapa samsyn och samverkan och hjälper dig få en fungerande verkställighet.

Teamet av jurister:

Kontaktpersoner

Jessica Gustavsson

Advokat, delägare

Adam Grabavac

Advokat, delägare